Avtalsvillkor för domäner

 • 1. Allmänt
 • 2. Tjänsten
 • 3. Avtalstid och uppsägning
 • 4. Villkorsändring och överlåtelse
 • 5. Avgifter
 • 6. Otillåten användning
 • 7. Websupports ansvar
 • 8. Kundens ansvar
 • 9. Personuppgifter
 • 10. Tredjeparts-registreringar, licensiering och överlåtelse av domännamn
 • 11. Övrigt
 • 12. Tvister

Dessa villkor gäller till och med 2022-12-07. Därefter gäller våra uppdaterade avtalsvillkor. Vill du läsa en sammanfattning av våra villkor hittar du det här.

1. Allmänt

 1. Dessa villkor (“Avtalet”) reglerar förhållandet mellan kund (“Kund”) och Loopia AB org. nr 556633-9304, Kopparbergsvägen 8, 722 13 Västerås, 08-506 77 150, (nedan kallat “Websupport”), avseende registrering och administration av domännamn (“Tjänsten”).
 2. Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta Tjänsterna (helt eller delvis) till någon annan utan Websupports medgivande. Kund kan delegera drift och uppdateringar av webbsidor etc. till annan fysisk eller juridisk person, men detta begränsar inte Kundens ansvar enligt detta avtal.

2. Tjänsten

 1. Innehållet i Tjänsten specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på Websupports webbplatser. Websupport erbjuder Tjänsten avseende de toppdomäner (“TLD”) som anges på Websupports webbplats från tid till annan.
 2. Websupport tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsten. Detta sker via e-post och information på Websupports webbplats.

3. Avtalstid och uppsägning

 1. Kundens beställning av Tjänsten är bindande, men Kunden kan ångra beställningen enligt punkt 3.2. Avtal anses träffat när Websupport har utfärdat en bekräftelse, och löper därefter under den avtalstid som anges på Websupports faktura.
 2. Websupport följer distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) för samtliga Kunder. Websupport lämnar särskild och ytterligare information kring detta i samband med Kundens beställning. Websupport kan inte lämna tillbaka inköpta domännamn och Kunds köp av domännamn kan därför ångras endast till dess betalning sker, men inte senare.
 3. Websupport tillämpar inte någon bindningstid. När Avtalet har trätt ikraft löper det under den avtalsperiod som anges på Websupports bekräftelse. När en avtalsperiod löpt ut, kommer Avtalet att förlängas genom förnyelsefaktura eller på sådant sätt som framgår på Websupports webbplats. Kund som trots påminnelse inte betalar enligt Websupports förnyelserutiner anses ha sagt upp Avtalet. Tjänsten avslutas tidigast efter två (2) veckor från Websupports påminnelse om förnyelse. Sådan påminnelse skickas till Kund via e-post till den adress som Kund har angivit.
 4. Kunden kan närsomhelst och utan skäl säga upp Avtalet under pågående avtalstid. Uppsägning sker enklast genom att Kunden kontaktar Websupports Kundcenter. Om Kund inte betalar Websupports förnyelsefaktura trots påminnelse, anses Avtalet uppsagt av Kund.. Websupport kan tyvärr inte återbetala avgifter som redan erlagts, eftersom registrys för TLD inte medger sådan återbetalning.
 5. Websupport skickar notifikationer per e-post till våra kunder som är domäninnehavare före och efter domännamnets förfallodatum med information om domänförnyelse för alla generiska TLD. För information om dessa utskick och när de inträffar, vänligen läs mer här.

4. Villkorsändring och överlåtelse

 1. Websupport har rätt att ändra dessa villkor, med ikraftträdande trettio (30) dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras på Websupports webbplats och via e-post till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3.4.
 2. Kund får upplåta eller överlåta Tjänsten och sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan om Websupport skriftligen godkänt sådan upplåtelse eller överlåtelse i förväg. Överlåtelse och medgivande måste ske skriftligen och träder i kraft från det datum Websupport har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.
 3. Websupport får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt Avtalet till annat företag.

5. Avgifter

 1. De avgifter som Kund ska betala för Tjänsten framgår av Websupports webbplats websupport.se/doman/ och bekräftelse. Betalning erläggs på det sätt som Kund valt i sin beställning. Om Kund valt faktura gäller betalningsvillkor trettio (30) dagar netto.
 2. Websupport har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse. Dröjsmålsränta debiteras inte.
 3. Kund ska snarast meddela Websupport om faktura anses felaktig. Har Kund inom åtta (8) dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, ska Websupport medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet.
 4. Avgiftsändring meddelas skriftligen enligt punkt 4.1 ovan. Avgiftsförändring träder i kraft i samband med ny avtalsperiod, såvida inte ändringen föranleds av faktorer som inte Websupport styr över. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.
 5. Ett domännamn kan under en viss tid och i vissa fall, i enlighet med vid var tid gällande policies från TLDs återställas om Kunden inte betalat Websupports förnyelsefaktura i tid (”redemption period”). Websupport tar, för vissa domännamn, ut avgifter för återställning. Dessa avgifter framgår av websupport.se/doman/.

6. Otillåten användning

 1. Kunden får inte använda Tjänsten i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Domännamn och webbplatser som omfattas och administreras av Tjänsten får inte sprida, innehålla, peka mot eller vidarebefordra följande material:
  • Websupport äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsten, häva detta avtal och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsten strider mot punkt 6.1 eller om Kunden använder Tjänsten på ett sätt som riskerar att skada Websupport.

  7. Websupports ansvar

  1. Websupport kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten tillgänglig för Kunden. Websupport kan dock inte garantera Tjänstens tillgänglighet.
  2. Websupport har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation. Kunden bekräftar vidare att Websupport eller registry för TLD kan stänga av eller begränsa Tjänsten i enlighet med gällande policys, t.ex. för att rätta misstag eller i samband med domännamnstvist. Websupport ska aldrig hållas ansvarig för överföring, nedstängning eller annat som påverkar domäntjänsten när sådan åtgärd vidtas p.g.a. krav från registry för TLD eller anknuten organisation (t.ex. ICANN).
  3. Websupport ansvarar enbart för skador som orsakas genom försummelse av Websupport eller Websupports underleverantör. För Kund som inte är konsument, är Websupports skadeståndsskyldighet begränsad så att (i) indirekta skador inte ersätts (varvid utebliven vinst, förlorad besparing, förlorad goodwill eller förlust/förvanskning av data alltid ska anses som indirekt skada), och (ii) ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. Websupports ansvar är inte begränsat för skada som Kund kan visa har orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåt från Websupports sida.
  4. Websupport svarar aldrig för skador som kan uppkomma genom att beställt domännamn är upptaget eller blir upptaget innan beställningen är klar hos registry för TLD.
  5. Kund som drabbas av skada på grund av fel hos Websupport måste meddela detta omedelbart. Websupport lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Websupport och ska inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.

  8. Kundens ansvar

  1. Kunden garanterar att SAMTLIGA uppgifter som lämnas till Websupport är riktiga och fullständiga. Kunden åtar sig att omedelbart meddela Websupport om eventuella ändringar. Om Kunden medvetet lämnar felaktiga, missvisande eller opålitliga uppgifter, om Kunden inte rättar felaktiga eller missvisande uppgifter inom sju (7) dagar eller inte besvarar frågor från Websupport angående lämnade uppgifter inom femton (15) dagar, kan Websupport vidta de åtgärder som framgår av punkt 6.2. Kunden ska alltid minst lämna fullt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och (om aktuellt) faxnummer inför registrering av domännamn. I det fall att Kunden är ett företag eller en organisation ska dessutom alltid namnet på en person som är behörig att företräda företaget eller organisationen lämnas.
  2. Kunden ansvarar för att Kunden äger rätt att registrera och använda de domäner som beställs och/eller administreras av Websupport genom Tjänsten. Kunden garanterar att beställda domännamn eller andra uppgifter som Kunden lämnar till Websupport inte direkt eller indirekt gör intrång i tredje mans rättigheter.
  3. Kunden ansvarar för att – innan beställning lämnas till Websupport – läsa samtliga villkor som registry för TLD och anknutna organisationer (t.ex. ICANN) utfärdar och tillämpar från tid till annan. Kunden bekräftar och accepterar härmed att följa de villkor och skyldigheter som registry för TLD och anknutna organisationer ålägger Websupport och Kunden. På Websupports webbplats finns information eller hänvisning till de villkor som gäller för respektive toppdomän.
  4. Kunden ska hålla Websupport respektive registry för TLD skadeslöst för all skada (kostnader, skadestånd och rimliga legala kostnader) som orsakas Websupport eller registry för TLD och som härrör från Kundens användning av domännamnet, överträdelse av Avtalet eller gällande lagstiftning. Kunden bekräftar vidare denne ska försvara och hålla registry för TLD och anknutna organisationer (inklusive s.k. Registry Operators), och dess styrelser och personal, skadeslösa för alla krav som är hänförliga till Kundens registrerade domän/-er. Denna skyldighet gäller även efter det att detta Avtal i övrigt upphört att gälla.
  5. Kunden bekräftar och accepterar att Websupport är skyldig att följa vissa särskilda regler avseende kontaktinformation som vidarebefordras till ett registry för en TLD och tredje parter, samt i vilken utsträckning sådan kontaktinformation görs offentlig.
  6. Användning av domännamnet kan stängas av eller hävas liksom att domännamnet kan överföras i händelse att Websupport eller annan registrerat domännamnet av misstag eller i händelse av beslut från kompetent tvistelösare att så ska ske.

  9. Personuppgifter

  1. All information som Kunden överför till Websupport, kommer att behandlas som konfidentiell information och i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Websupport inhämtar och använder personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten enligt Avtalet och Websupports avtal med registry för TLD . För sådana personuppgifter som Websupport enligt avtal är skyldig att inhämta och överföra till ett registry för TLD, är respektive registry för TLDs personuppgiftsansvarig. För eventuella personuppgifter som inte överförs från Websupport till registry för TLDs är Websupport personuppgiftsansvarig. Websupport åtar sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för samtliga personuppgifter som Websupport behandlar inom ramen för Tjänsten. Kunden kan närsomhelst kontakta Websupports Kundcenter för att få mer information om Websupports personuppgiftsbehandling, samt för att rätta eventuella felaktiga personuppgifter. Den information som är obligatorisk att lämna till Websupport framgår av punkt 8.1.
  2. Kunden samtycker härmed till att Websupport (i) publicerar uppgifter om Kunden i enlighet med en “whois”-policy utfärdad av en registry för en TLD, (ii) lämnar ut uppgifter till domstol eller myndighet som begär utlämnande med stöd i svensk lagstiftning, och (iii) kan behandla Kundens personuppgifter enligt Avtalet med hjälp av personuppgiftsbiträden. Kunden samtycker vidare till att överföring sker till tredje land i det fall att en registry för en TLD är lokaliserad i ett tredje land utanför den Europeiska Unionen. Whois- information kommer att publiceras öppet på Internet.
  3. Kunden garanterar att Kunden har inhämtat kontaktpersoners samtycke till att personuppgifter registreras och behandlas enligt ovan liksom att information lämnats till den registrerade i enlighet med vad som anges ovan innan Tjänsten beställs.
  4. Websupport ska vidta rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, felanvändning, obehörig tillgång eller tillgängliggörande, förändring eller förstörelse.

  10. Tredjeparts-registreringar, licensiering och överlåtelse av domännamn

  1. En registrering där kontaktuppgifter för teknisk kontaktperson eller faktureringsinformation skiljer sig från domännamnsinnehavare, betraktas av Websupport som en tredjepartsregistrering. Kund som gör en tredjepartsregistrering ska alltid registrera korrekt och nödvändig kontaktinformation om slutkund så att en Whois-tjänst kan identifiera slutkund.
  2. Domännamnsinnehavaren ansvarar för att alla uppgifter är korrekta enligt punkt 8.1.
  3. Domännamnsinnehavare som licensierar sitt domännamn till tredje man är ansvarig för att tillhandahålla all den information som anges i detta avtal. Dessutom ska domännamnsinnehavaren tillhandahålla uppdaterade och korrekta administrativa och tekniska kontaktuppgifter så att problem kan lösas snabbt. Domännamnsinnehavaren är ensamt ansvarig för all användning av domännamnet om inte denne inom sju (7) dagar från begäran därom tillhandahåller Websupport fulla kontaktuppgifter och identitet avseende licenstagaren.
  4. Den person som är registrerad i Whois som innehavare är att anses om domännamnsinnehavare (”Registrant”) och en person som är registrerad som teknisk eller administrativ kontakt ska anses av domännamnsinnehavaren som befullmäktigad att hantera alla de frågor rörande domänen som är, beroende på roll, av teknisk eller administrativ natur. I händelse av överlåtelse av domänen till tredje man ska domännamnsinnehavaren tillse att den tredje mannen accepterar dessa villkor. Om den som domänen överlåts till inte accepterar dessa villkor kan överlåtelsen inte genomföras. Domännamnsinnehavaren befullmäktigar härmed Websupport att agera som dess utsedda ombud (”Designated Agent”) såsom anges i ICANNs Transfer Policy, och då bland annat äga rätt att acceptera ändring av innehavare på domännamnsinnehavarens uppdrag.

  11. Övrigt

  1. Respektive part ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för Avtalets ingående och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en (1) månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

  12. Tvister

  1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.
  2. Tvist i anledning av registrerade domäner hanteras i enlighet med den policy som bestämts av respektive toppdomän. Websupport tillämpar ICANNs Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“UDRP”), såsom den gäller från tid till annan, för alla generiska TLD samt .nu registreringar och förnyelser, vänligen se icann policy. Websupport erbjuder inte administrativa tjänster eller assistans utöver de åligganden som Websupport har med anledning av sitt/sina registreravtal. Alla övriga konflikter mellan kunden och Websupport ska hanteras i enlighet med punkt 12.1.

  Senast ändrad: 2020-01-31
  För att läsa de Allmänna Avtalsvillkoren, klicka här.